Konference a workshopy

V rámci této aktivity se uskuteční celkem čtyři jednotlivé akce. Tři pracovní workshopy zaměřené na řešení jednotlivých aspektů školního vzdělávání dětí ze skupiny vzácných onemocnění. Tématem budou postupně: a) Otázky diagnostiky a základní předpoklady vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními, b) Odborná, metodická a osobnostní připravenost pedagoga pro vzdělávání žáků se …

Interaktivní webový portál pro vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními a poradna pro rodiny žáků se vzácnými onemocněními

Podaný projekt se orientuje primárně na generaci mezi 20 – 60 lety (cílová skupina rodičů, pedagogů a poradenských pracovníků), tudíž občany v produktivním věku, kteří jsou způsobilí (v převážné míře) přijímat informace prostřednictvím internetu. V některých segmentech (pedagogové, poradci) je takový zdroj informací často rozhodující. V rámci stránek bude prostor …

Vzdělávací kurz – pedagogové žáků se vzácnými onemocněními

Jestliže v rámci KA č. 3 bude ověřována vypracovaná metodika SVP žáků se vzácnými onemocněními, potom pedagogové, kteří tuto metodiku budou ověřovat dostanou možnost účastnit se vzdělávacího kurzu určeného pro výuku poznatků získaných v průběhu řešení tohoto projektu. Podstata tohoto vzdělávacího kurzu je zaměřena na změny ve filozoficko-metodickém přístupu k …

Vzdělávací kurz – rodiče žáků se vzácnými onemocněními a jejich vzdělávání

Jestliže se postupně stává obecně přijímaným faktem, že rodiče žáků se zdravotním postižením jsou z povahy věci zainteresovanějšími účastníky jejich vzdělávání (než je tomu u intaktní populace), potom ve skupině rodičů dětí se vzácnými onemocněními platí toto pravidlo absolutně. Bez podpory rodiče (velmi enormní podpory) je vzdělání dítěte výrazně či …

Ověření Metodiky práce se žákem se vzácným onemocněním ve školách a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Tato klíčová aktivita je navazující na tvorbu Metodicky dle KA č. 2. a Svým způsobem navazuje i na výsledky KA č. 1 – Metodika posuzování SVP žáků se vzácnými onemocněními. V rámci této aktivity budou ověřovány přímo ve třídách v nichž je vzděláván žák z této cílové skupiny, či v …

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním ve školách a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Tato klíčová aktivita je navazující na KA1. Poté, kdy bude dispozici soubor normativních pravidel a postupů, které umožní lepší diferenciaci skutečných vzdělávacích potřeb žáků cílové skupiny bude dále stanoven způsob – metodická doporučení pro práci s žákem primárně ve školách – a alternativně i při jiném způsobu plnění povinné školní …

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se vzácnými onemocněními

V rámci této KA bude vytvořena metodika (katalog) posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků vybraných onemocnění ze skupiny vzácných onemocnění. Na této KA bude participovat manažer projektu zejména zadáním klíčových parametrů daného díla, dále pedagogové – ověřovatelé metodiky v činnosti školských poradenských zařízení a škol a zejména pracovník na pozici autora …