Základní info o projektu

Oblast podpory: 7.1.2. Rovné příležitosti dětí  a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Příjemce: Společnost pro mukopolysacharidosu
Název projektu: Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.00/14.0040

Cílem projektu je prostřednictvím jeho aktivit a výstupů přispět k řešení (a v některých segmentech vyřešit) nedostatky v obsahovém, organizačním, metodickém zajištění vzdělávacích potřeb dětí nemocných některým ze skupiny tzv. vzácných onemocnění. Mezi ně patří zejména střádavá onemocnění (Mukopolysacharidosa, Mannosidosa, syndrom Niemann – Pick) Gauerův syndrom, ale i onemocnění muskulární svalovou atrofií, cystickou fibrozou ad. V řadě případů se jedná o onemocnění smrtelná, v některých případech, za pomoci moderní léčby, je život těchto dětí zajištěn až do mladé dospělosti či dospělosti.

Výstupem každé klíčové aktivity (viz dále) budou jasně definovaný výsledek činnosti v podobě analýzy, metodiky, standardu, vzdělávacího obsahu či jiného nástroje. Ty budou určeny primárně poradenským pracovníkům Speciálně pedagogických center a v omezené míře i Ped. psychologických poraden, dále poradenským pracovníkům na školách, učitelům těchto žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a samotným žákům a jejich zákonným zástupcům. V části projektu, který zahrnuje i vzdělávací aktivity, je cílem také zvýšení kompetence, znalosti a dovednosti frekventantů (učitelé žáků se SVP, rodiče žáků s SVP) a poskytnutí kurikul těchto kurzů k obecnému použití veřejnosti z cílové skupiny.

Konkrétně je cílem projektu zaplnit „bílá“ místa vzdělávacího systému o vzdělávací podmínky žáků ze skupiny tzv. vzácných onemocnění.
Zejména v těchto oblastech:

  1. Popis speciálních pedagogických potřeb dětí, žáků a studentů nemocných některým ze skupiny tzv. vzácných onemocnění
  2. Vytvoření metodických nástrojů pro práci s těmi to žáky ve vzdělávacím systému primárního školství
  3. Vyhodnotit účinnost stávajících závěrů spec-pedagogického poradenství a diagnostiky poskytované těmto žákům a vytvořit metodický návod pro poradenské pracovníky ve školství – tím zvýšit kvalitu poradenských služeb u nás pro tuto skupinu klientů
  4. Vytvořit odpovídající vzdělávací kurzy určené učitelům těchto žáků a rodičům těchto žáků se SVP z důvodu tzv. vzácného onemocnění

Konečně je „vnitřním“ cílem projektu zapojit do jeho aktivit co největší počet rodičů těchto žáků, pracovníků z poradenských zařízení a škol, které navštěvují a jejich pedagogů.

Jan Michalík: Sborník příspěvků I. Národní konference „Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními“