Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se vzácnými onemocněními

V rámci této KA bude vytvořena metodika (katalog) posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků vybraných onemocnění ze skupiny vzácných onemocnění. Na této KA bude participovat manažer projektu zejména zadáním klíčových parametrů daného díla, dále pedagogové – ověřovatelé metodiky v činnosti školských poradenských zařízení a škol a zejména pracovník na pozici autora této metodiky. Obsahem metodiky bude interpretace dosavadních zjištění zejména lékařské vědy týkající se vzácných onemocnění, jejich převod pro potřeby ŠPZ a uvedení vybraných způsobů, metod a forem, jichž je možno (nutno) využít při posuzování SVP této skupiny žáků – a současně bude vypracován katalog nejběžnějších a obvyklých speciálních vzdělávacích potřeb. Cílová skupina projektu – žáci se vzácnými onemocněními a jejich rodiče budou do tvorby zapojeni bezprostředně. Součástí této KA je i průzkum názorů, postojů a potřeb a očekávání rodičů těchto dětí ve vztahu k naplnění vzdělávacích potřeb jejich dítěte. Stejně tak proběhne obdobné šetření v cca 50 ŠPZ, kde formou expertní ankety budou popsány zásadní problémy, které s definicí SVP této skupiny žáků mají poradenští pracovníci. Identifikované problémy se stanou součástí připravované metodiky.

Výstup:

Výstupem bude vydané autorské dílo „Metodika posuzování SVP žáků se vzácnými onemocněními“ a to ve dvou variantách, dle převládajících dopadů vzácného onemocnění na SVP dané skupiny žáků. Metodika bude vydána tiskem v počtu 400 ks a stejným nákladem na nosiči CDROM. Distribuována bude bezplatně na všechna SPC v ČR (cca 130 ks, všechny PPP v ČR – cca 90 ks, dále 40 ks na Institut pedagogicko psychologického poradenství, na MŠMT, krajské úřady, (20 ks) a zbývající část nákladu bude předána nestátním neziskovým organizacím sdružujícím rodiny či pacienty s vzácnými onemocněními. Metodika bude zavěšena na web projektu k bezplatnému použití pro všechny zájemce cílové skupiny.

Průběh klíčové aktivity 01Zde ke stažení:

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními