Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním ve školách a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Tato klíčová aktivita je navazující na KA1. Poté, kdy bude dispozici soubor normativních pravidel a postupů, které umožní lepší diferenciaci skutečných vzdělávacích potřeb žáků cílové skupiny bude dále stanoven způsob – metodická doporučení pro práci s žákem primárně ve školách – a alternativně i při jiném způsobu plnění povinné školní docházky. V rámci řešení této KA budou realizovány aktivity analytického charakteru, šetření a průzkumy potřeb školské praxe a potřeb žáků a rodičů. Dále bude vypracován soubor návrhů organizačních, obsahových, didaktických a metodických pro práci se žákem ze skupiny vzácných onemocnění. V rámci plnění této aktivity bude průběžně pracováno s učitelskou veřejností, která se bude přímo podílet na tvorbě jejího obsahu. Tato spolupráce bude zajištěna v průběhu přípravy tvorby v rámci KA č. 5 – Vzdělávací kurz pro pedagogy a posléze – po vytvoření první varianty textu v rámci KA č. 3, která je zaměřena právě na ověření vytvořeného produktu v běžné činnosti školy (a případně ŠPZ) V rámci ověřování vypracované metodiky bude probíhat jejich evaluace za účasti učitelů ale i rodičů a v některých případech i žáků samotných. Teprve po této „oponentuře“ bude aktivita završena a výstupy připraveny k tisku. Cílová skupina projektu tak bude přímo zapojena do řešení této aktivity. Z časového hlediska bude tato aktivita navazovat na aktivitu č. 1 – jako svého druhu další krok následující po objektivním zhodnocení stupně SVP daného žáka.

Výstup:

Výstupem KA bude ověřený soubor metodických doporučení (pravidel) pro práci se žáky ze skupiny vzácných onemocnění a to modifikovaně v prostředí škol – a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky ( de facto soubor doporučení pro činnosti školských poradenských zařízení, pedagoga v rozsahu několika hodin a soubory doporučení pro rodiče těchto žáků) Metodika bude vydána v nákladu 500 ks v tištěné verzi a 500 ks v elektronické verzi CDRom. Metodika bude respektovat následující rámcovou strukturu:

  1. aplikace a interpretace závěrů odborných stanovisek (lékaři, psychologové) pro potřeby vzdělávání žáka – dle výstupů Metodiky KA č. 1,
  2. návrh možného pojetí individuálního vzdělávacího programu u těchto žáků,
  3. konkretizace didaktických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
  4. metodická doporučení pro práci učitele,
  5. metodická doporučení pro práci s rodiče,
  6. návrhy úprav vzdělávacích podmínek – zejména důrazem na řešení otázek zdravotní péče, sociální péče a souvisejících které v řadě případů rozhodujícím způsobem ovlivňují úspěšnost pedagogické podpory, kazuistiky a další příklady

Průběh klíčové aktivity 02