Ověření Metodiky práce se žákem se vzácným onemocněním ve školách a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Tato klíčová aktivita je navazující na tvorbu Metodicky dle KA č. 2. a Svým způsobem navazuje i na výsledky KA č. 1 – Metodika posuzování SVP žáků se vzácnými onemocněními. V rámci této aktivity budou ověřovány přímo ve třídách v nichž je vzděláván žák z této cílové skupiny, či v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky, výstupy vypracované metodiky –a to tak, že po určité období budou pedagogové (většinou účastníci a absolventi vzdělávacího kurzu dle KA č. 5 působit jako metodici pilotního ověřování ve svých školách a třídách. Dopad této KA je bezprostřední na vzdělávané žáky ve třídách. V rámci tohoto ověřování vyhodnotí pedagogové vypracovanou metodiku podrobným evaluačním dotazníkem.. Tato evaluace poslouží nejen k případným korekcím mechanismů nastavených metodikou, ale bude mít za následek i vyšší míru ztotožnění participientů této aktivity s jejím průběhem a výsledky.

Výstup:

Výstupem KA bude ucelený soubor, hodnotících soudů, dotazníků a souvisejících evaluačních výstupů, v podobě Závěrečné zprávy, které

  1. umožní více pracovat s cílovými skupinami projektu
  2. zajistí dostatek informací pro korekci a zkvalitnění vytvořeného metodického nástroje
  3. zvýší naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáků ze skupiny vzácných onemocnění – účastníků ověřování

V rámci ověřování bude zapojeno 20 pedagogů žáků se zdravotním postižením, kteří se budou účastnit ověřování vypracované metodiky.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA