Vzdělávací kurz – rodiče žáků se vzácnými onemocněními a jejich vzdělávání

Jestliže se postupně stává obecně přijímaným faktem, že rodiče žáků se zdravotním postižením jsou z povahy věci zainteresovanějšími účastníky jejich vzdělávání (než je tomu u intaktní populace), potom ve skupině rodičů dětí se vzácnými onemocněními platí toto pravidlo absolutně. Bez podpory rodiče (velmi enormní podpory) je vzdělání dítěte výrazně či zcela ohroženo! Tito rodiče se přitom jen velmi málo či vůbec orientují v prostředí školského systému (pro ně je od narození dítěte primární systém zdravotnický a sociálního zabezpečení). Proto je nezbytné připravit rodiče vhodnou formou na to co mohou od školského systému očekávat. Na co mají právo a poradit jim ve způsobech realizace „práva na vzdělání“ jejich, byť těžce nemocného dítěte. Vzdělávací kurz bude respektovat pravidla pro tuto cílovou skupinu. Bude připraven jako modulový. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na „internátní“ – v rámci kurzu a budou využívány prvky distančního studia (studijní opora, podpora webu projektu), tak aby vzdělávání bylo efektivní, pro rodiče přínosné a nezatěžující. Součástí této KA je vypracování učebních opor pro účastníky kurzu. Na KA se přiměřeně podílí administrativní pracovníci projektu (zejména koordinátorka KA), primárně je obsah vzdělávacího kurzu v gesci pracovníka na pozici Vedoucího vzdělávacích projektů – viz realizační tým projektu. Výuku zajišťují lektoři vzdělávacího kurzu.

Výstup:

Výstupem bude vypracované a ověřené kurikulum vzdělávacího kurzu v následujícím organizačním a programovém zaměření: Pět vzdělávacích modulů uskutečněných v průběhu trvání projektu, vždy v rozsahu 3 dnů. Celkový rozsah vyučovacích hodin je 75 hodin. Základní obsah kurzu:

Právo na vzdělání v ČR, česká školská soustava, děti se vzácným onemocněním – děti se zdravotním postižením, mateřská škola, práva a povinnosti dítěte, rodiny, základní škola – práva a povinnosti dítěte, školy, rodiny, inkluze vers. segregace, výhody a nevýhody, jiný způsob plnění povinné školní docházky, asistent pedagoga a možnost jeho využití, další prostředky speciálně pedagogické podpory, dávková a jiná podpora vzdělávání, volba povolání, možnosti a meze dané vzácným onemocněním, zaměstnanost občanů se zdravotním postižením, umění komunikace, jak jednat se školou a úřady, relaxační techniky a prevence vyhoření. Dalším výstupem bude 40 rodičů – absolventů vzdělávacího kurzu.

Průběh klíčové aktivity 04

Fotogalerie klíčové aktivity 04