Vzdělávací kurz – pedagogové žáků se vzácnými onemocněními

Jestliže v rámci KA č. 3 bude ověřována vypracovaná metodika SVP žáků se vzácnými onemocněními, potom pedagogové, kteří tuto metodiku budou ověřovat dostanou možnost účastnit se vzdělávacího kurzu určeného pro výuku poznatků získaných v průběhu řešení tohoto projektu. Podstata tohoto vzdělávacího kurzu je zaměřena na změny ve filozoficko-metodickém přístupu k žákům dané cílové skupiny (část informativně-formativní a psychagogická), jednak vybaví participienty kurzů diagnosticko-intervenčními manuály a metodami (část edukačně-výcviková), s jejichž pomocí lze naplnit intence nového pojetí pedagogické práce s žáky ze skupiny vzácných onemocnění. V rámci kurzu (praktické části) bude přímo ověřen výstup KA č. 3. V kurikulu kurzu bude největší pozornost věnována praktickým dovednostem práce se žákem se vzácným onemocněním, dále budou rozvíjeny schopnosti tvorby a monitoringu individuálního vzdělávacího plánu, schopnost dotvářet metodiku práce s žákem v daném prostředí až do podmínek jednotlivých předmětů školní výuky. Část učebního plánu vytváří prostor pro samostatnou práci a případové studie účastníků. Kurz nemá za cíl nahrazovat obecné vzdělání pedagogických pracovníků! Je určen pro zvýšení jejich kompetencí – ve směru a intencích podaného projektu! Jako takový je nezbytný pro ověření nových „institutů“, s nimiž KA projektu počítají!

Výstup:

Výstupem KA je podrobně vypracované kurikulum vzdělávacího kurzu. To zahrnuje: organizační, obsahové, metodické, personální a související aspekty pro potenciální pořadatele kurzu. Dále 20 proškolených pedagogů. A konečně „Učební listy“ kurzu zahrnující soubor potřebných materiálů, které musí pedagog žáka se vzácným onemocněním zvládnout pro samostatnou práci se žákem. Kurikulum kurzu bude opět zveřejněno na webových stránkách projektu – a bude – včetně všech součásti k dispozici dalším zájemcům dalšího vzdělávání.

Průběh klíčové aktivity 05

Fotogalerie klíčové aktivity 05