Poradna

Zadejte dotazy a náměty (viz. formulář v zápatí)


Dotaz 1

Vážený pane Michalíku,
obracím se na Vás s prosbou o radu, která se netýká přímo dětí a osob se vzácnými onemocněními, ale vím, že jste odborník a proto prosím o radu jak postupovat ve věci, dle mého názoru diskriminace lidí s mentálním postižením, ke které dochází aplikací požadavku na bezhotovostní vyplácení mezd lidem, pro které organizace žádá vymezení chráněných pracovních míst.
Popis problému obsahuje příloha pod názvem DOTAZ. Ve zbylých dvou přílohách je naše vyjádření k důležitosti zachování vyplácení mezd v hotovosti a odpověď úřadu práce.
Omlouvám se, že Vás s tímto problémem obtěžuji, ale říkal jsem si, že vzhledem k tomu, čemu se profesionálně věnujete, by Vás i tato záležitost mohla zajímat.
V. P. předseda sdružení

Odpověď 1
Vážený pane,
děkuji za dopis a svého druhu důvěru. Pokusím se stručně reagovat ve smyslu dotazu – a Vámi popsané situace, kterou řešíte…

 1. Vámi podané odůvodnění toho proč by měli pracovníci s MR mít možnost získávat prostředky – odměnu v hotovosti – je odůvodněné a relativně přesné. Zaměstnanost těchto skupin pracovníků má nejen ekonomické aspekty, ale významným způsobem přispívá k prevenci tzv. sociálního vyloučení. „Prožitek“ z práce, zahrnující jak pravidelnou účast na aktivitě, tak i sociální události a vazby s tímto spojené, včetně přijímání „výplaty“ je jistě neoddiskutovatelné.
 2. Samozřejmě však je rozhodující právní předpis a jeho znění. Jak je u nás již téměř obvyklé, znění normy připouští dva výklady. Buď taxativní výklad – jak jej zastává Úřad práce – Krajská pobočka Brno, tzn. opírá své stanovisko o znění odst. 3 § 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb. v platném znění – tj. explicitně „v den podání žádosti vyplácí nejméně 80% zaměstnanců… převodem na účet“
  Není však vyloučen ani výklad širší, tj. užití výkladu odst. 2 cit § vyhlášky, podle nějž „Úřad práce přihlíží“ – což naznačuje jistou dispozitivní volnost úřadu při posuzování žádostí o uzavření dohody o…
 3. Je však samozřejmé, že orgánem oprávněným podat výklad normy je v první řadě tvůrce normy sám – zde MPSV, který tak jistě činí prostřednictvím svých metodických činností. Je možné, že tak již učinil a je možné, že nikoliv.
 4. Je proto naprosto v pořádku, pokud se se žádostí o výklad obrátíte přímo na legislativní odbor MPSV, případně na generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Pokud se týče mého stanoviska – je zřejmé. I když tuším, že tvůrce normy onou klauzulí o podílu „80% bezhotovostní výplaty“ myslel zřejmě na ochranu veřejných prostředků – a možná sekundárně na ochranu pracovníků, zcela nedomyslel dopady tohoto řešení na skutečnosti popsané ve Vašem dotazu – popisu situace.
Opravdu je nutno jednat s orgány, jež mají tuto kompetenci. Využití stanoviska veřejného ochránce práv (bylo-li by) je jisté vhodné.
S pozdravem a přáním úspěchu
Jan Michalík


Dotaz 2

Jmenuji se Z. D, pracovala jsem jako poradce pro uživatele sociálních služeb a v současnosti pracuji jako asistentka pedagoga v běžné základní škole v Pelhřimově. Protože vím, že se mimo jiné zabýváte integrací žáků se zdravotním postižením, obracím se na Vás s prosbou o radu a pomoc.
Jsem asistentkou 10 leté dívky s DMO, má zrakovou vadu a je epileptik, prodělala již několik ortopedických operací. Pohybuje se pomocí francouzských holí, delší trasy zvládá pomocí mechanického vozíku, také její jemná motorika je omezená. Na základě kritérií ( které slouží k rozhodnutí schválení asistence a byly vydány pro školní rok 2012-2013) zveřejněných Krajem Vysočina, bylo rozhodnuto, že tato dívka bude od září tohoto roku již zcela bez asistence. SPC Jihlava na základě psychologického vyšetření z podzimu loňského roku a na základě kritérií nedalo pro asistenci doporučení. Bohužel “pouze” tělesné postižení nestačí k tomu, aby dítě s takovýmto postižením pracovalo s asistentem. Je nám jasné, že vše co se děje je v rámci úspor, ale myslíme si, že toto není ta správná cesta.
Ještě pro doplnění – matka dcery je samoživitelka a z příspěvku na péči hradí dívce osobní asistenci v době oběda a školní družiny. S touto dívkou jsem vždy absolvovala pobyty v přírodě, školní výlety, různé akce pořádané školou a pracuji s ní ve všech vyučovacích hodinách (pomoc při psaní textů, orientaci v textu, geometrii, složitější početní operace a potřebuje více času na zvládání úkolů, proto pokud nestíháme v běžné hodině, doplňujeme později, samozřejmá je pomoc v hodinách pracovního vyučování). Dívka je také dosti citlivá a jakákoliv změna je pro ní stresující. Vše se zatím daří zvládat a ve čtvrté třídě je její školní prospěch velmi dobrý (tři dvojky v pololetním vysvědčení), také spolužáci jí všichni přijali mezi sebe. Takže integrace se daří a doposud probíhá tak, jak má.
Nevíme, zda se tato situace dá nějakým způsobem řešit a proto budeme vděční za jakoukoliv radu a názor. V příloze zasílám kritéria Kraje Vysočina.

Odpověď 2 :
V případě “nároků” – práv žáků se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme uvést příklad, který se týká přiznávání institutu asistenta pedagoga, jenž může podle příslušné právní úpravy působit ve třídě v níž je vzděláváno dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami.
U žáků se zdravotním postižením je postup jeho zřízení následující:

 1. speciální vzdělávací potřeby žáka posoudí ŠPZ (nejčastěji SPC)
 2. rodiče poskytnou výsledek tohoto posouzení škole
 3. ředitel školy zahájí proceduru instalace asistenta asistenta1
 4. krajský úřad vydá souhlas se zřízení funkce asistenta pedagoga2
 5. škola zajistí (ze svého rozpočtu, z navýšení prostředků od KÚ) prostředky na odměnu asistenta pedagoga.

Výše uvedené náležitosti mohou být z časového hlediska různě provázány. V celku však musí tvořit proces, jehož výsledkem je působení asistenta pedagoga ve třídě v níž je příslušný žák vzděláván.

Celá procedura vyvolává několik otázek:

 1. které ŠPZ je oprávněno posoudit SVP žáka?
 2. na jakých základech ŠPZ posuzuje SVP, případně vyslovuje závěr o potřebnosti asistenta pedagoga
 3. jak je postupováno v případě, že ŠPZ asistenta nedoporučí
 4. jak je v procesu posuzování zohledněna role zákonných zástupců, jejich právo odvolání apod.
 5. jak je zajištěno nestranné posouzení SVP žáka, pokud aktivně legitimovaní účastnící řízení vysloví nesouhlas se závěry ŠPZ
 6. jak je postupováno v případě, kdy ŠPZ asistenta doporučí, ale ředitel školy se rozhodne závěr neakceptovat
 7. jak je postupováno v případě, kdy ŠPZ asistenta doporučí, ředitel školy závěr akceptuje, ale krajský úřad nevysloví souhlas
 8. jak je postupováno v případě, kdy ŠPZ asistenta doporučí, ředitel školy závěr akceptuje, krajský úřad vysloví souhlas ale konstatuje, že neposkytne navýšení normativních prostředků – tj. škola má hradit odměnu ze svého běžného rozpočtu
 9. jak je v celém procesu zajištěn princip “nediskriminace a rovného zacházení”3, který musí zajistit, aby dítě, žák či student se srovnatelnou mírou SVP obdrželo asistenta pedagoga “statisticky” ve stejném režimu a situaci na území ČR
[1] Podstatnou součástí celého procesu je rozhodnutí o zajištění potřebných finančních prostředků na odměny asistenta pedagoga, v jednotlivých krajích jsou stanoveny metodickými pokyny krajských úřadů způsoby podávání a projednávání “žádostí o souhlas s asistentem pedagoga”. Více na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů.
[1] V případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva.
[1] Viz více zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)


Dotaz 3

Vážený pane docente,
Prosím o zodpovězení tohoto dotazu – nějak si s ním u nás na škole nevíme rady. Když integruji dítě s tělesným postižením do běžné škole, kde je ovšem zřízená dyslektická třída (tedy skupinová integrace), Pozn. konkrétní dítě má i dyslexii, čili je oprávněno do té třídy chodit, ale z mého pohledu je to integrace podle §3 odst. 2) písm. b) nebo odst. 3 Vyhl. 73/2005 Sb. Nějak se s kolegyněminemůžeme shodnout. Děkuji za odpověď. E.T.

Odpověď 3
Dobrý den,
vidím, že jste kolegyně z oboru, přejdu rovnou k věci:
uplatnil bych výkladové pravidlo “vyšší bere” – setkáme se s ním nejen v „běžném hovorovém životě“, ale vlastně i v právu. A proto myslím se hodí i k integraci…
Ale vážně: jsou možné oba výklady – ale – logiku má, že když je s “těžším” postižením – v dyslektické třídě – tak je tam stejně v režimu indiv. integrace – bral bych to tak – v “normální” třídě je x “stejných” zdravých žáků – a s nimi je tam – třeba jeden – žák “jiný” – s postižením. v dyslektické je dvanáct či osmnáct či kolik “stejných žáků co si pletou b a p” – no a s nimi je tam jeden “jiný” s tělesným postižením…. Ale výkladová praxe českého školství může býti a je značně “améboidní”…
S pozdravem
JM


Dotaz 4

Dobrý den pane docente.
Množí se nám případy, kdy krajský úřad (ZL) nedává finance na integrovaného žáka v běžných třídách MŠ, ZŠ, pouze na asistenta pedagoga, dle jejich výkladu by to byla “zdvojená podpora. Já se domnívám, že učitel, který má ve třídě integrovaného musí vypracovat IVP, zajišťuje další doporučené pomůcky, kopíruje materiály navíc, atd, takže normativ by měl být navýšený pro takového žáka. Metodika kraje je však jiná. Dotaz- máme možnost nějakého odvolání se na zákony? Kraj tvrdí, že oni v tomto mohou vytvářet vnitřní předpisy. Děkuji mnohokrát za Váš čas a odpověď. S uctivým pozdravem Y. O.

Odpověď 4
Děkuji za dotaz, je to skutečně “zajímavé”. Proč? – protože to je klasická ukázka nejednotnosti toho jak to u nás vypadá. Obávám se, že výklad kraje bude do jisté míry obhajitelný – ale je ve svém výsledku – nikoliv v důvodech a způsobech… Totiž – ten “maglajs” je skutečně možný jen díky tomu, jak je ta věc legislativně neřešena. Řekněme si základní axiomy: a) integrovaný žák má nárok na “navýšení” normativu b) pokud vím – to co se z normativu – navýšení hradí – je věcí výkladu – tedy je možné prohlásit, že se z toho hradí “prostředky speciálně pedagogické podpory” – tedy i asistent pedagoga c) tvrzení o zdvojené podpoře považuji za nesmyslné. jsou kraje, které poskytují navýšení – a vedle toho v jakémsi “relativně samostatném” řízení přiznávají asistenty – prostředky na ně d) Vaše úvaha o dalších nákladech je logická a samozřejmá. Shrnutí: lze si představit, že u integrovaného žáka bude mít jak učitel třeba formou osobního něco přiznáno – bude tam i asistent. Známe i situace, kde není asistent – ani osobní… A učitel nemá nic. Prostě – je to kraj od kraje, žák od žáka různé. Závěr: Mě se zejména nelíbí – považuji za nesprávné tvrzení – ta “zdvojená” podpora – to považuji za odporující skutečnému stavu věcí! Žák s postižením má nárok na upravené vzdělávací podmínky – viz § 16 školskéh zákona- asistent pedagoga je jen jednou z forem podpory. Pokud bychom tento výklad přijali – znamenalo by to, že “vždy když je asistent – nejde ani koruna na nic jiného” – a to je nesmysl…
Zdraví a vše dobré přeje JM


Dotaz 5

Dobrý den,
Jsme sdružení rodičů snažících se pomáhat dětem s plicní hypertenzí. Je možné, abychom s Vámi spolupracovali na vašich aktivitách?
Děkuji. A. V.

Odpověď 5
Dobrý den,
určitě to je možné, právě nyní, na jaře, připravujeme další publikaci projektu – nyní zaměřenou na metodiku práce se žákem se vzácným onemocněním. V současné době máme již cca deset partnerů – organizací, rodičů, kteří píší danou metodiku pro učitele – právě pod heslem „jak pomoci učiteli“ dítěte se vzácným onemocněním…
Určitě budeme rádi za Vaši účast, stejně jako každého z prostředí vzácných onemocnění.
S pozdravem JM
Na tomto místě máte možnost položit dotaz, který se týká vzdělávacích podmínek dětí a žáků se vzácným onemocněním. V širším měřítku je možno se věnovat i souvisejícím (např. sociálně-právním otázkám) problémům dětí s těmito onemocněními. Odpovídat budou pracovníci projektu.


Formulář pro Vaše dotazy a náměty:

Jméno
Email
Váš komentář, příspěvek nebo otázka
Přepište kód
Přepište kód